Klimatsmart jordbruk

Det svenska jordbruket är avgörande för vårt leverne och det är även en av nycklarna till omställningen mot ett mer klimatsmart samhälle. Växthusgasutsläppen från jordbrukssektorn har minskat med drygt tio procent sedan 1990 men denna nedgång har under de senaste åren avstannat. Att dra ned på till exempel livsmedelsproduktionen är inget alternativ eftersom vi då skulle behöva importera större mängder än vad vi gör idag. Därför behöver vi utveckla sätt att ställa om jordbruket till att bli mer klimatsmart.

Livsmedelsproduktionen står idag för cirka 25-30 procent av Sveriges utsläpp, en siffra som behöver minska betydligt. De svenska lantbruken har under en tid strävat efter att reducera sina utsläpp vilket har åstadkommits bland annat genom minskat antal djur och minskad användning av mineralgödsel. Men för att fortsätta arbetet krävs stora ansträngningar nu och i framtiden, både från lantbrukare själva och från dig som konsument. Läs mer på villanytt.se om du är nyfiken på vad du själv kan göra för att leva mer klimatsmart.

Energiomställning i jordbruket

Klimatsmart jordbruk

Ett sätt att minska jordbrukets utsläpp är att utveckla lösningar för bättre energianvändning inom sektorn. En lösning är att byta ut fossila bränslen till biobaserade för användning vid till exempel uppvärmning av växthus. Detta är en åtgärd som kan åstadkommas relativt enkelt och som en del lantbrukare redan börjat med. Därtill kan förändringar i hushållning med energi ytterligare bidra till att minska utsläppen, bland annat genom att ta tillvara på spillvärme som sedan kan användas för vidare uppvärmning.

Välj närodlat och ekologiskt för ett klimatsmartare lantbruk

Det enklaste du som konsument kan göra för att stödja ett mer klimatsmart lantbruk är att välja svenskt och ekologiskt i så stor mån det går. I Sverige har vi goda möjligheter att odla grödor som spannmål, potatis och andra rotfrukter som är mångsidiga livsmedel som går att köpa under större delen av året. Fler lantbrukare har också börjat ställa om till ekologiskt jordbruk som generellt är bättre för miljön. Tillsammans kan vi bidra till att minska utsläppen och göra de svenska lantbruken mer klimatsmarta.